Atividades Relasaun Publika 2020 (2)

2020/12/31
Loron Mundial Ciencia ba Dame no Desenvolvimento UNESCO 2020
Primeiru Konkursu Kanta/Lee Lian Japones iha YMCA Timor-Leste
21/12/2020
-Serimonia Asina Projetu GGP “Projetu Konstrusaun Postu Saude iha Suku Souro, Postu Administrativu Lospalos, Munisipiu Lautem”-

   Iha loron 21 fulan Dezembru 2020, Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste hala’o serimonia asina kontratu ba ‘Projetu Konstrusaun Postu Saude iha Suku Souro, Lospalos, Postu Administrativu Lospalos, Munisipiu Lautem’ liu husi programa GGP.
   Governu Japaun deside ona atu fornese USD$90,900 ba Haburas Dezemvolve Talento (HADEZTA), ONG Lokal ida ne’ebe implementa projetu ne’e. S.E. Sra. Odete Maria Freitas Belo, Ministra Saude no H.E. Mr. KINEFUCHI Masami, Embaixador Jauan, hato’o diskursu iha serimonia ida nee. 
   Embaixador KINEFUCHI hato’o parabens ba HADEZTA no motiva sira hodi hatete katak, “ita-boot sira nia esforsa makas ba projetu ne’e mak privilejiu atu remata projetu ne’e ho susesu no benefisia komunidade lokal sira ne’ebe presiza tebes Postu Saude ida ne’e”.
   Projetu ida nee sei konstrui klinika publiku ida hanaran ‘Postu Saude’ iha suku Souro, Lospalos para fasilita komunidade na’in 3,744 iha Suku Souro atu hetan tratamentu mediku jeral.

16/12/2020
- Serimonia Entrega Sertifikadu Kursu Lian Japones iha Centro Quesadhip Ruak -

   Iha loron Kuarta, 16 Dezembru, 2020; Centro Quesadhip Ruak selebra ona finalizasaun kursu ba estudantes Timor Oan nain 35 ne’ebe mak aprende ona lian Japones iha Casa Cidadania Colmera durante fulan 6.
   Serimonia entrega sertifikadu hala’o ona iha Casa Cidadania iha Taibessi no hetan prezensa husi Sra. Isabel Ferreira, Fundador Centro Quesadhip Ruak; Sr. Miguel Maia Dos Santos, Presidente Conselho Administrativu Centro Quesadhip Ruak; Sra. Yoshie KINEFUCHI, Esposa husi Embaixador Japaun; Sra. Seiko TOYAMA, Primeira Secretaria Embaixada Japaun; Sra. Chihiro NIWA, Professora lian Japones iha Centro Quesadhip Ruak no bainaka sira seluk.
   Sra. Yoshie KINEFUCHI iha ninia deskursu hato’o parabens ba estudante sira hotu ba susessu boot ne’ebe mak sira atinji ona no enkoraja mos sira atu kontinua aprende nafatin kona ba Japaun no kultura Japaun, atu nune’e sira sei lori nasaun rua ne’e sai besik liu tan no hametin liu tan amizade ne’ebe mak iha ona.

12 & 18/12/2020
- Primeiru Konkursu Kanta/Lee Lian Japones iha YMCA Timor-Leste -

   Iha Sabadu, loron 12 fulan Dezembru, 2020; ho suporta husi Fundasaun Japaun, Primeiru Konkursu Kanta/Lee Lian Japones iha Timor-Leste hala’o ona iha YMCA, Raikotu, Dili.
    Partisipante sira kanta ona “Miraie” no Hanahasaku”, no kantor sira kanta ona, “Doraemon”, “Tokino nagareni miomakase”, Inori”, “Sakura”, no kantigu Japones sira seluk no lee frase iha lian Japones ne’ebe mak hakerek husi sira nia instrutor sira.
   Sr. no Sra. Masami KINEFUCHI, Embaixador Japaun, hetan mos konvite hodi ba asisti konkursu ne’e. Madre Monica Yoko Nakamura, professor lian Japones husi Kongregasaun Sagrado Coracao de Jesus; Sra. Chihiro Niwa, professor husi Centro Quesadhip Ruak; Sr. Akiyuki MAEZAWA no Sra. Assuncao Moya Pereira Maria husi Embaixada Japaun partisipa nu’udar juri iha konkursu ne’e. Estudantes nain hitu-nulu mak hatudu sira nia aprezentasaun kanta no lee lian Japones ne’ebe mak sira aprende no pratika ona durante semester ida nia laran.
   Ami hakarak hato’o ami nia parabens ba YMCA ba susessu boot iha primeiru konkursu ida ne’e. Alemde ne’e, agradese mos ba Sr. Antonio Da Silva, Diretor YMCA Timor-Leste; Sr. Domingos de Jesus Jose, Diretor Projetu, Sra. Antonia Rosa de Jesus Sarmento; no Sra. Zelia da Cruz, professor lian Japones sira iha YMCA, ba sira nia servisu extraordinariu hodi organiza eventu inovativu ida ne’e.

1/12/2020
- 1st Kampionatu Nasional Karate-do Junior U-17 2020 -

   Federasaun Karate-do Timor-Leste (FEKATIL) organiza ona 1? Kampionatu Nasional ba Karate-do Junior U-17 hodi komemora Loron Proklamasaun Independensia ? 28 Novembru, no hodi halo selesaun ba atletas potensiais no kualifikadu sira hodi partisipa iha Jogu CPLP 2022.
   Sra. Seiko TOYAMA, Primeira Sekretaria loke jogus primeiru ba kampionatu ne’e hamutuk ho Sr. Joao Rodrigues, Diretor Jeral Desportu ? Sekretaria Estadu Juventude no Desportu; Sr. Vicente de Carvalho, Vice Presidente Komite Olympiku Nasional; Sr. Afranio Xavier, Presidente CDTL; no Sr. Filomeno Soares de Araujo, Presidente FEKATIL.
   Atletas nain 110 mak partisipa ona iha kampionatu nasional ne’e husi munisipiu 13. Ita espera katak sei iha tan atletas Karate Timor Oan barak mak sei kompete iha Jogus Internasionais iha futuru.

27/11/2020
- Loron Mundial Ciencia ba Dame no Desenvolvimento UNESCO 2020-

   Embaixador Japaun nian ba Timor-Leste, Sr. KINEFUCHI Masami asisti komemorasaun Loron Mundial Ciencia ba Dame no Desenvolvimentu ne’ebe mak organiza husi Komisaun Nasional Timor-Leste nian ba UNESCO iha EBC 30 de Agostu, Comoro.
Iha ninia deskursu, Embaixador hateten “Ha’u fiar katak hasa’e abilidade ciencia no matematika iha nasaun ida ne’e, sei fo impaktu tremendo ba sosiedade em jeral no Timor-Leste bele uza abilidade ida ne’e hodi promove desenvolvimento ekonomiku no social. Japaun sei kontinua suporta nafatin Timor-Leste ninia esforsu harii nasaun. Ha’u fiar metin katak ita sei atinji “dame no desenvolvimentu” liu husi hametin abilidades iha ciencia no teknologia.”
 
UNICEF nia Lansamentu Rejistu Movel ba Labarik
Serimonia Fahe Sertifikadu ba Estudantes Kursu Lingua Japones iha Mirai Sato
25/11/2020
- Serimonia Abertura ba Kompetisaun Semana Desportu ba Inklusaun Defisiensia -

   Komite Paralympiku Nasional Timor-Leste komemora Loron Nasional Juventude ne'ebe mak monu iha loron 12 fulan Novembru, Loron Proklamasaun Independensia - 28 Novembru, no Loron Mundial ba Ema ho Defisiensia - 3 Dezembru; liu husi organiza semana desportu ida ba maluk defisiensia sira komesa husi loron 25 fulan Novembru to'o loron 1 fulan Dezembru, 2020.
   Serimonia Abertura ba Kompetisaun Semana Desportu ne'e hala'o ona iha Tersa-feira, 24 Novembru, 2020 ho prezensa husi Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Sr. Abrao Saldanha; Presidente Komite Paralympiku Nasional Timor-Leste, Sra. Isabel Ferreira; Representante husi Embaixada Japaun, Sra. Seiko TOYAMA; Sekretariu Jeral Komite Olympiku Nasional Timor-Leste, Sr. Laurentino Guterres; Presidente Konfederasaun Desportu Timor-Leste, Sr. Afranio Xavier, no Diretor Asosiasaun Defisiensia Timor-Leste, Sr. Cesario da Silva.
   Husi federasaun sanulu-resin-rua ne'ebe mak registadu iha Komite Paralympiku Nasional Timor-Leste, iha federasaun sanulu mak partisipa iha kompetisaun ida ne'e hanesan: para atletismu, basquete kadera-roda, para tenis mesa, para tennis kampu, para natasaun, para hiit besi, para futsal, para badminton, para xadrez, no voleibol tuur.

25/11/2020
- Serimonia Fahe Sertifikadu ba Estudantes Kursu Lingua Japones iha Mirai Sato -

   Iha Kuarta-feira, 25 Novembru, 2020; Vice-Chefe de Missao Sr. Shingo HIGASHIMOTO husi Embaixada Japaun hetan honra boot hodi hato’o mensagem ba Serimonia Fahe Sertifikadu ba Estudantes Kursu Lingua Japones iha Mirai Sato, Suai.
   Distintus konvidadus sira seluk mak: Sekretariadu Administrador Interinu Munisipiu Covalima, Sr. Miguel Armada Cardozo; Diretor SEPFOPE Munisipiu Covalima, Sr. Agusto; Administrador Postu Tilomar, Sr. Jose Fatima Xavier, no Chefe Suco maudemo, Sra. Maria Fatima.
   Iha tempu ida ne’e, estudante nain 45 mak kompleta ona sira nia kursu Lingua Japones no servisu sertifikadu husi sentru refere.
Sr. Higashimoto manda ninia karta felicitacoes hodi haksolok estudante sira no expresa ninia apresiasaun sinseru ba Sr. Juliao Nunes Jose, ba ninia servisu makaas no pasu prudentes hodi lori sentru ne’e atinji ninia susessu hanesan ohin loron. Nia mos fiar katak estudantes nain 45 ne’e bele halo diak liu saida mak sira hanoin katak sira bele, no sira mos bele koko atu halo netik buat ruma ne’ebe mak bele hametin liutan lasu amizade entre nasaun rua ne’e iha futuru.

25/11/2020
-Serimonia Inaugurasaun Projetu Sistema Fornesimentu Bee Moos iha Suku Suro-Craic, Ainaro-

   Iha loron 25 fulan Novembru 2020, Embaixador Japaun ba Timor-Leste, Sr. KINEFUCHI Masami partisipa iha serimonia inaugurasaun projetu sistema fornesimentu bee moos iha suku Suro-Craic, Munisipiu Ainaro.
Projetu ne’e finansiadu husi povu Sidade Ono, Perfeitura Fukui, Japaun no UNICEF Timor-Leste, no implementa husi ONG lokal, Haburas Ita Moris (HIM).
   Iha nia diskursu durante serimonia inaugurasaun projetu ne’e, Sr. KINEFUCHI hateten, “Sidadaun sira iha sidade Ono, halo angariasaun fundu voluntariamente no konsege halibur osan ho montante 300,000 dolares Amerikanu ba projetu instalasaun sistema fornesimentu bee moos ba areas remotas iha Timor-Leste, partikularmente ba munisipiu Ainaro no Ermera”.
   Entretantu, Vise-Ministru Obras Publika, Sr. Nicolao Lino Freitas Belo iha nia diskursu hateten, “Mai ita hato’o obrigadu ba povo Japaun, liu-liu ba sidadaun sidade Ono, UNICEF, no HIM ba sira-nia kontribusaun. Povu sira iha suku Suro-Craic agora hetan ona fasilidade sistema bee moos besik sira nia uma, no ida ne’e habadak ona sira-nia distansia atu la’o dook hodi kuru bee”.

17/11/2020
-Serimonia Enseramentu ba Projetu “Hasa’e Feto nia Partisipasaun Signifikativa iha Harii Paz no Konstrusaun Estadu”-

   Iha loron 10 Novembru 2020, Embaixador Japaun ba Timor-Leste, Sr. KINEFUCHI Masami atende serimonia enseramentu ba projetu “Hasa’e Feto nia Partisipasaun Signifikativa iha Harii Paz no Konstrusaun Estadu”. Serimonia ne’e hetan partisipasaun husi Sra. Maria Jose da Fonseca Monteiro de Jesus, Sekretaria Estadu ba Igualdade no Inkluzaun, Reprezentante sira husi Ministeriu Interior no ministeriu sira seluk, no ogranizasaun sosiedade sivil.
   Desde tinan 2016, Japaun servisu hamutuk ho UN WOMEN atu promove igualdade jeneru, feto sira nia partisipasaun no lideransa iha Timor-Leste ho fundu ho montante millaun $2.8. Iha projetu ne’e, Governu Timor-Leste no UN WOMEN implementa ona formasaun no workshop lubuk ida, no servisu ba kriasaun leis no estratejia liga-ba jeneru hanesan “Estratejia Jeneru PNTL” nian.
   Iha serimonia ne’e, Embaixador Sr. KINEFUCHI mensiona “Ha’u nia dejeju katak ho apoiu Governu Japones ne’e aumenta momentum ba implementasaun Planu Asaun Nasional Timor-Leste nian hodi kria sosiedade ida ne’ebe iha igualdade jeneru ne’ebe sein violensia domestika no mane ho feto bele prosperu hamutuk”.
   Parabens ba Timor-Leste, UN WOMEN, sosiedade sivil no parseiru sira seluk ba susesu boot ne’ebe sira halo iha projetu ne’e.

6-7/11/2020
- Projetu Haforsa Aprendizajen Ciencia no Matematica ba Ensinu Basiku iha Timor-Leste -

   Atividade primeiru husi projetu “Haforsa Aprendizajen Ciencia no Matematica ba Ensinu Basiku iha Timor-Leste” lansa ona ho partisipasaun husi Embaixador Japaun nian ba Timor-Leste, Sr. KINEFUCHI Masami.
   Iha loron 6 ? 7 fulan Novembru, 2020, workshop ida ho titulu “Mapeamentu Curriculo ba Ciencia no Matematica” hala’o ona iha Dili ba projetu ida ne’e ho prezensa husi representante governu sira, profesores, no kolaboradores sira hanesan UNESCO no KOEI RESEARCH & CONSULTING liu husi partisipasaun visual.
   Projetu 2.5 milhoes de dolares Amerikanu ne’e, hetan suporta finansial husi Governu Japaun no implementa husi UNESCO; projetu ne’e sei hala’o durante tinan 3 ho objetivu atu haforsa aprendizajen ciencia no matematica ba ensinu basiku iha Timor-Leste, liu husi: 1. Produs material suplementariu sira ba profesores no estudante sira, no 2. Kapasitasaun ba profesores ciencia no matematika sira iha rai laran.

6/11/2020
-Lansamentu Rejistu Movel ba Labarik iha Dare-

   Iha loron 06 Novembru 2020, Embaixada Japaun iha Timor-Leste servisu hamutuk ho Ministeriu Justica, UNICEF Timor-Leste, halo serimonia lansamentu Rejistu Movel ba Labarik iha Dare.
   Serimonia ne’e hetan partisipasaun husi S. E. Sr. HIGASHIMOTO Shingo, Adjuntu Embaixador Japaun iha Timor-leste; S. E. Dr. Manuel Carceres da Costa, Ministru Justica; S. E. Dr. Jose Edmundo Caetano, Vise-Ministru Justica; Sra. Emmanuelle Collet, husi UNICEF Timor-Leste, Diretor-Geral Servisus Notariadu no Rejistu Sivil, no diretores no komunidade sira.
   Iha serimonia ne’e, Sr. HIGASHIMOTO Shingo sublina kontribusaun notavel husi Governu Japaun nian ba Registu Movel ba Labarik sira hodi hatete, “Ho Sistema ne’e, ami espera katak Jestaun Rejistu Moris nian sei lori kontribuisaun ne’ebe notavel ba Governu Timor-Leste, atu atende servisus kuidadu primaria iha fatin hotu iha pais ne’e”. Nia mos espera katak Rejistu Movel ba Labarik sira sei ajuda asegura uma kain sira iha Timor-Leste ho sira-nia bebe bele hetan asesu ba servisu sosial bazikas hanesan edukasaun, kuidadu saude, no seguransa traballu nian, ba future nabilan ba sira hotu.
   Ba programa ne’e, Governu Japaun aloka fundu ho montante total milaun 2.5 dolares Amerikanu.

 
Kompetisaun Atletismu Labarik hodi Promove Jogu Olympiku Tokyo 2020
Bolseiru MEXT Research Students 2020 Aranka ba Japaun
27/10/2020
-Seremonia Despedida ba bolseiru sira husi JDS, SDG’s Global Leader, STI no JICA Long-Term Training-

   Iha Sesta-feira, loron 23 fulan Outubru, 2020; Embaixador Japaun Sr. KINEFUCHI Masami organiza Seremonia Despedida ida ba bolseiru sira husi bolsa de estudu JDS (Japan Development Scholarship), programa SDGs Global Leader, programa Desenvolvimentu Rekursu Humanu iha Ciencia, Teknologia no Inovasaun (STI), no programa JICA Long-Term Training of Co-creation iha ninia residensia official.
   Timor Oan nain sanulu-resin-haat sei aranka ba Japaun liuhusi programa bolsa de estudu haat ne’e hodi hala’o sira nia estudu iha nivel mestradu iha sira nia area de estudu ida-idak durante tinan rua. Espera katak sira sei kontribui sira nia matenek no kunhesimentu ba harii nasaun Timor-Leste nian iha futuru.

8/10/2020
-Dili International Film Festival (DIFF): Kalan Japones-

   Iha loron 8 fulan Outuburu, hatudu ona filme Japones ida ho titulu “A Tale of Samurai Cooking” hodi introdus parte kiik ida husi Japaun hodi selebra no promove kultura filme iha Timor-Leste.
   Ami kontenti tebes servisu hamutuk ho Otel Beachside, Letefoho Café, no Restorante Wabi Sabi.
   Ikus liu, ami apresia tebes suporta husi funsionarius tomak DIFF no Eis Presidente Jose Ramos-Horta nu’udar patron husi DIFF ba sira nia inisiativa iha projetu furak ida ne’e no fo ona oportunidade baa mi hodi intridus filme Japaones ba Timor-Leste.

3/10/2020
-Bolseiru MEXT Research Students 2020 Aranka ba Japaun-

   Iha Sabadu, loron 3 fulan Outubru, 2020; estudante Timor Oan nain rua ne'ebe mak simu bolsa de estudu Governu Japaun nian (MEXT), aranka ba Japaun liu husi Kuala Lumpur, Malaysia ho aviaun fretadu Air Timor.
   Estudante nain rua ne'e tuir lolos aranka ona ba Japaun iha fulan Marsu, tinan ida ne'e maibe sira nia viagem tenke adia tamba COVID-19.
   Sira sei kontinua sira nia estudu iha nuvel pos-graduadu nian iha Universidade Yamaguchi.

29/09/2020
-Timor-Leste, Japaun no UNESCO estabelese Komite Diretiva ba Projetu "Hametin Siensia no Matematika"-

   Iha loron 29 fulan Setembru 2020, Ministeriu Edukasaun, Juventude no Desportu; Komisaun Nasional Timor-Leste ba UNESCO; Organizacao das Nacoes Unidas para a Educacao, a Ciencia e a Cultura (UNESCO) no Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste hala'o primeiru reuniaun Komite Diretiva ba projetu "Hametin Siensia no Matematika iha Ensinu Primaria iha Timor-Leste" ne'ebe mak hala'o iha Hotel Novo Turismo.
   "Primeiru, ida ne'e sei foka ba iha manorin sira hodi hanorin siensia no matematika ba alunus sira ho diak", esplika Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu, Sr. Armindo Maia.
   "Ami alista ona eskola no manorin lubun hodi hala'o servisu ida ne'e hodi asegura kualidade husi sertifikasaun nivel primeiru ba siensia no matematika", hateten Prof. Shabaz Khan, Diretor UNESCO nian ba ASEAN.
   Ba projetu ida ne'e, iha material mais ou menus 3000 hodi fasilita manorin sira hodi hanorin, material 20,000 resin ba labarik sira, ho kustu total milliaun 2 dolares amerikanu resin mak finansia husi Governu Japaun.

26/09/2020
-Kampionatu Regional Natacao-

   Iha Sabadu, loron 26 fula Setembru, 2020; Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste ne'ebe mak representa husi Sra. Seiko TOYAMA, Primeira Sekretaria asisti Kampionatu Regional Natacao hodi promove Jogu Olympiku Tokyo 2021 organizadu husi Federacao Nacional Natacao de Timor-Leste no Komite Olympiku Nasional Timor-Leste iha Munisipiu Baucau.
   Partisipa iha kampionatu ne'e, partisipantes nain 58 nebe mak kompostu husi joven feto nain 15 no mane 43.

4/09/2020
- Kompetisaun Atletismu Labarik hodi Promove Jogu Olympiku Tokyo 2020 -

   Iha Sexta-feira, 4 Setembru, 2020; Federasaun Atletismu Timor-Leste servisu hamutuk ho Komite Olympiku Nasional Timor-Leste organiza ona kompetisaun ida ba estudante ensinu basiku sira iha Gleno, Munisipiu Ermera hodi promove Jogu Olympiku Tokyo 2020.
   Atividade ida ne'e ho objetivu atu hasa'e labarik sira nia konsiensia hodi hadomi liutan desportu no prepara mos fini kualifikadu ba futuru atletas iha Timor-Leste.
   Jogu Olympico Tokyo 2020 adia ona ba tinan 2021 tamba pandemia COVID-19, maibe, atletas Timor Oan sira iha entuziasmu boot hodi pratika no kontinua treinu nafatin ba sira nia dezempenhu ne'ebe diak liu iha Jogu Olympiku Tokyo 2020.
Felisberto de Deus iha ninia deskursu expressa ninia sentimentu kontenti no orgulhu tamba selesionadu hodi reprezenta Timor-Leste iha atletismu hodi kompete iha Jogu Olympico Tokyo 2020, tinan oin.
   Partisipa iha eventu ida ne'e mak, Diretor Nasional Desportu no Altu Kompetisaun, Sr. Joao Rodrigues, Primeira Secretaria husi Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste, Sra. Seiko Toyama, Presidente Komite Olympiku Nasional Timor-Leste, Sr. Mateus da Cruz, Sekretariu Geral Komite Olympiku Nasional Timor-Leste, Sr. Laurentino Guterres, Presidente Confederasaun Desportu Timor-Leste no Presidente Federasaun Atletismu Timor-Leste, Sr. Afranio Xavier Amaral, Diretor Edukasaun Municipio Ermera, Presidente CCI-TL Municipio Ermera, Diretor Eskola sira, no konvidadus sira seluk.
 
Reuniaun Kortezia ho Senhora Isabel da Costa Ferreira
Kompetisaun Tenis Mesa no Atletismo hodi Selebra Aniversariu Loron Konsulta Popular ba dala 21
30/08/2020
- Kompetisaun Tenis Mesa no Atletismo hodi Selebra Aniversariu Loron Konsulta Popular ba dala 21 -

   Iha loron Sabadu, loron 29 fulan Agostu, 2020; Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste ne'ebe mak reprezenta husi Primaira Sekretaria ba asuntu Relasaun Publiku no Kultura asisti Seremonia Abertura ba kompetisaun tenis mesa no atletismo hodi selebra Aniversariu Loron Konsulta Popular ba dala 21, ne'ebe mak organiza husi Komite Paralympiku Nasional Timor-Leste iha edifisiu PNTL, Caicoli, Dili.
   Iha ema ho defisiensia nain 26 hamutuk ho ema la ho defisiensia nain 33 mak registadu hodi partisipa iha kompetisaun tenis mesa. No iha atleta atletismu feto nain 5 no mane nain 4 ne'ebe mak kompete iha atletismo.
Eventu ne'e ofisialmente loke husi Sekretariu Estadu Joventude no Desportu, S. E. Sr. Abrao Saldanha.

27/08/2020
-Serimonia Asinatura Memorandu Intendimentu ba Projetu Hasa’e Nutrisaun implementa husi ONG Japones PARCIC-

   Iha loron 27 fulan Agostu 2020, Embaixador Japaun ba Timor-Leste, Sr. KINEFUCHI Masami, hamutuk ho S. E. Sr. Armindo Maia, Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu atende serimonia asinatura Memorandu Intendimentu (MoU) entre Ministeriu Edukasaun, Juventude no Desportu ho ONG Japones PARCIC.
   Ho apoiu husi Governu Japaun, PARCIC implementa ona Projetu Hadia Nutrisaun liuhusi Promosaun “Furikake (ikan maran uut kahur ba etu)”. Asinatura MoU ne’e hodi bele inklui Furikake iha almosu eskolar iha munisipiu Dili no Ermera.
   Iha nia diskursu, Embaixador hateten, “Labarik sira mak riku soin nasaun ida nian, no jerasaun foin sa’e sira mak leba futuru nasaun ida nian. Ho sentidu ida ne’e, garantia labarik sira nia saude diak no oferese edukasaun diak ba sira mak importante tebes”. Iha kada area ne’ebe posivel, Japaun nafatin iha komitmentu hodi kontinua suporta dezenvolvimentu Timor-Leste.

27/08/2020
-Serimonia Asinatura Troka de Nota Etapa Datoluk Projetu Bolsa de Estudu Dezenvolvimentu Rekursu Umanu-

   Iha Loron 27 fulan Agostu 2020, Embaixador Japaun ba Timor-Leste, S.E. Sr. KINEFUCHI Masami no Ministra Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun Timor-Leste, S.E. Dra. Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, asina Troka de Nota atu hahu etapa ida tan bolsa estudu nian, etapa datoluk Projetu Bolsa Estudu Dezenvolvimentu Rekursu Umanu (sigla Ingles: JDS).
   Objetivu husi projetu JDS ne’e mak atu apoia dezenvolvimentu rekursu umanu ba funsionariu publiku foin-sae sira iha Timor-Leste, ne’ebe hein katak sei involve iha formulasaun no implementasaun ba planu dezemvolvimentu sosial no ekonomia, ho esperansa atu sira bele sai mos lider iha futuru, liuhosi hala’o estudu iha universidade sira Japones nian nudar kompaneirus JDS nian.
   Japaun suporta ona Timor-Leste ninia prosesu hari’i nasaun durante tinan 20 resin. Ate agora, ema na’in 2000 resin mak hetan ona konvite atu partisipa ba kursu kapasitasaun iha Japaun, no entre sira-ne’e ema na’in 95 mak estuda daudaun hela iha universidade sira Japones nian ho objetivu atu hetan diploma akademikus iha sira-nia area estudu ida-diak nian.  

24/08/2020
-Reuniaun Kortezia ho Senhora Isabel da Costa Ferreira-

   Iha loron 24 fulan Julhu 2020, Embaixador Japaun nian ba Timor-Leste, Sr. KINEFUCHI Masami hala'o reuniaun kortezia ho Senhora Isabel da Costa Ferreira, Fundadora Centro Quesadhip Ruak. Sira deskuti kona ba oinsa atu hametin liutan koperasaun iha seitor Sosial no Edukasaun iha Timor-Leste.

7/08/2020
-Embaixador visita Centro Nasional Chega! (CNC)-

   Iha Kuarta-feira, loron 5 fula Agostu, 2020, Embaixador Japaun nian ba Timor-Leste Sr. KINEFUCHI Masami no Senhora visita ona “Centro Nasional Chega!”, museu históriku ne’ebe foka ba asuntu Direitus Humanus durante movimentu resistensia Timorense.   
   Centro ne’e kompostu husi seksaun exposisaun lima: Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação (CAVR); Komunidade Internasional; Direitus Humanus ba Moris no Dame; Direitus Humanus ba Liberdade Básika; no 60 anos Deklarasaun Universal ba Direitus Humanus. Sr. Hugo Fernandes, Diretor Ezekutivu CNC no Sr. Vicente Borges maia, Diretor Devisaun Edukasaun no Treinamentu ho laran luak akompanha Embaixador no esplika kona ba exibisaun iha kada seksaun. Governu Japaun kontribui ona ba CNC liu husi hari’i museu no konstrui sentru konferencia ida iha CNC.

5/08/2020
-Visita Kortesia ba Comite Paralimpico Nasional Timor-Leste-

   Iha loron Kuarta-feira, loron 5 fulan Agostu, 2020, Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste hala’o vizita kortesia ba edifisiu Comite Paralimpico Nasional Timor-Leste hodi deskute kona ba kestoens balu relasiona ho Jogu Tokyo 2020.

 
Enkontru Kortezia ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak
Reuniaun Kortezia ho Membru sira husi Liga Amizade Parlamentar Timor-Leste/Japaun

16/07/2020
- Enkontru Kortezia ho Ministru Transporte no Komunikasaun -

   Iha loron 16 fulan Julhu, 2020, Embaixador Japaun nian ba Timor-Leste, Sr. KINEFUCHI Masami hala'o enkontru kortezia ho S. E. Sr. Agostinho da Silva, Ministru Transporte no Komunikasaun.
   Sira reafirma hikas importansia husi relasaun entre nasaun rua no deskuti kona ba oinsa hametin liutan koperasaun bilateral iha seitores transporte no komunikasaun iha Timor-Leste.

13/07/2020
-Reuniaun Kortezia ho Membru sira husi Liga Amizade Parlamentar Timor-Leste/Japaun-

   Iha loron 13 fulan Julhu, 2020, Embaixador Japaun nian ba Timor-Leste, Sr. KINEFUCHI Masami hala’o reuniaun kortezia ida ho membru sira husi Liga Amizade Parlamentar Timor-Leste/Japaun, Sr. Abel Pires, Presidente, Sra. Maria Terezinha, Sekretaria, Sra. Maria Barreto no Sr. Antonio Tilman iha Parlamento Nasional, Dili.
   Durante reuniaun ne’e, sira troka hanoin ba malu hodi hametin liutan amizade no implementa koperasaun bilateral entre Timor-Leste no Japaun laos deit liu husi projetus desenvolvimentu Governu-Governu maibe mos liu husi programa interkambiu Ema-ho-Ema.

09/07/2020
-Serimonia Entrega Sistema Informasaun Jestaun Demografia (DMIS)-

30/06/2020
-Enkontru Kortezia ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak-

   Iha loron 30 fulan Junhu, 2020, Embaixador Japaun nian ba Timor-Leste, Sr. KINEFUCHI Masami hala’o reuniaun kortezia ida ho Primeiru Ministru, S. E. Sr. Taur Matan Ruak iha Palacio do Governo, Dili.
   Sira deskuti kona ba desafius no kestoens relasiona ho desenvolvimentu sosiu-ekonomiku inklui koperasaun bilateral hafoin COVID-19 iha Timor-Leste.

16/06/2020
-Japaun Fornese Apoiu finanseiru ho valor US$4.6 Millaun ba Timor-Leste hodi ajuda kombate krize COVID-19-

   Iha loron 16 fulan Junu, S. E. Sr. Dionisio da Costa Babo Soares, Ministru Negosius Entranjeirus no Kooperasaun, no Sr. KINEFUCHI Masami, Embaixador Japaun marka ona sira-nia asinatura iha dokumente ne’e. Ho fundu refere, Timor-Leste sei bele atu sosa ekipamentus medikus nesesariu ho kualidade di’ak, inklui ambulansias.
   Japaun, nudar parseiru longu-prazu ida, apoia ona Timor-Leste durante tinan rua-nulu resin hodi lori moris di’ak liu ba povu Timor-Leste. Finansiamentu ba ekipamentus medikus ne’e atu kombate ameasas COVID-19, mak hanesan pasu seluk ida tan iha relasaun forte entre nasaun “Lorosa’e” rua ne’e.

05/05/2020
-KOINOBORI (Serpentinas iha Forma Carpa) hasa'e ona iha Embaixada Japaun-

   Kada tinan iha loron 5 fulan Maio, familia Japones sira selebra Festival Labarik Mane sira nian ho esperansa katak sira nia oan sira bele moris no sai boot ho kontenti no saude diak liu husi tara ka hasa'e KOINIBORI (Serpentinas iha Forma Carpa) besik sira nia uma.
   Iha Japaun, carpa simboliza koragem no forsa tamba ikan nee nani hasoru laloran bee tudak. Favor ida mai besik Embaixada Japaun hodi haree KOINOBORI nani iha lalehan hodi hetan forsa!