Eventus iha 2021 (Janeiru - Marsu)

2021/8/18
Intervista ho Media hafoin Sorumutu ho SEJD
Segundu Reuniaun Komite Diretiva UNESCO
Serimonia Asinatura Projetu GGP iha Embaixada
Reuniaun ho CONTL
Segundu Reuniaun Komite Diretiva UNESCO
28/01/2021
Reuniaun ho Komite Olimpiku Nasional Timor-Leste

 Iha loron 28 fulan Janeiru, 2021; Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste hala'o reuniaun ida ho estrutura Komite Olimpiku Nasional Timor-Leste hodi deskuti kona ba preparasaun hirak ne'ebe presiza ba Timor-Leste ninia partisipasaun iha Jogu Tokyo 2020 ne'ebe mak adia ba veraun 2021.

29/01/2021
Segundu Reuniaun Komite Diretiva UNESCO ba projetu "Haforsa Aprendizajen Siencia no Matematika ba Ensinu Básiku iha Timor-Leste"

 Iha loron 29 fulan Janeiro, 2021, segundu Reuniaun Komite Diretiva ba projetu "Haforsa Aprendizajen Siencia no Matematika ba Ensinu Basiku iha Timor-Leste" hala'o ona iha sala reuniaun ONU nian iha Dili.
 Partisipante hirak ne'ebe mak marka prezensa iha fatin refere mak Diretor-Jeral Pre-Eskolar, Ensinu Basiku no Ensinu Rekorrente Sr. Apolinario Serpa Rosa husi Ministeriu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD), Diretor no Representante UNESCO Prof Shahbaz Khan, Sekretariu Jeral Komisaun Nasional Timor-Leste nian ba UNESCO Sr. Francisco Barreto, no Vise Embaixador Japaun nian ba Timor-Leste Sr. HIRASHIMA Shusaku. Partisipantes online sira mak UNESCO husi Edifisiu Jakarta, Koei Research and Consulting (KRC) no Federasaun Nasional husi Asosiasaun UNESCO Japaun.

 
Serimónia Asina Projetu GGP: Projetu Konstrusaun Sistema Bee Moos iha Suku Coliate-Leotelo
Sorumutu ho Presidente no 1◦ Vice Presidente Parlamentu Nasional
2/02/2021
Serimónia Asina Projetu GGP: Projetu Konstrusaun Sistema Bee Moos iha Suku Coliate-Leotelo, Postu Administrativu Hatolia, Munisípiu Ermera

 Iha loron 2 fulan Febreiru 2021, Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste hala’o serimónia asina kontratu ba ‘Projetu Konstrusaun Sistema Bee Moos iha Suku Coliate-Leotelo, Postu Administrativu Hatolia, Munisípiu Ermera’ liu husi programa GGP.
 Governu Japaun deside ona atu fornese USD$90,400 ba Alfa Star, ONG Lokál ida ne’ebe implementa projetu ne’e. S.E. Sr. Nicolau Lino Freitas Belo, Vice-Ministru Obras Públikas no H.E. Mr. KINEFUCHI Masami, Embaixadór Japaun, hato’o diskursu iha serimónia ida nee.
 Embaixadór KINEFUCHI hato’o parabens ba Alfa Star no komunidade Claetrema, no rekoñese projetu ida ne’e mak importante tebes atu hatete katak, “dadaun ne’e, importansia atu asessu ba bee moos mak sai importante liu tamba ita hasoru dadaun ameasa husi surtu COVID-19”.
 Projetu ida nee sei konstrui tanke haat (4) no torneira públiku sanulu-resin-walu (18) durante fulan lima oin para fornese bee moos ba komunidade na’in 854 husi uma kain 136 iha Aldeia Claetrema, Suku Coliate-Leote.

3/02/2021
Sorumutu ho Presidente no 1◦ Vice Presidente Parlamentu Nasional

 Iha loron Kuarta, 3 Fevereiru, 2021; Embaixador Japaun nian ba Timor-Leste, Sr. KINEFUCHI Masami akompanha husi Adjuntu Chefe Missaun, Sr. HIRASHIMA Shusaku hala’o sorumutu ho Presidente Parlamentu Nasional, Dr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes no 1◦ Vice Presidente, Sra. Maria Angelina Lopes Sarmento.
 Sira deskuti kona ba oinsa hametin liutan no promove amizade ne’ebe mak eziste ona entre Japaun no Timor-Leste, inklui relasaun parlamentar.

 
Serimónia Asinatura Projetu Foun kona-ba Melloramentu Saúde Reprodutiva iha Munisípiu Ermera
Seremónia Asina Projetu GGP: Reabilitasaun Dom Bosco Fatumaca iha Baucau” no “Konstrusaun Edifísiu Eskola Primaria iha Suku Orlalan, Laclubar, Manatuto
8/02/2021
Serimónia Asinatura Projetu Foun kona-ba Melloramentu Saúde Reprodutiva iha Munisípiu Ermera

 Iha loron 08 fulan Fevereiru 2021, serimónia asinatura ba kontratu subvensaun projetu “Melloramentu Saúde Reprodutiva, Maternál, Neonatal no Infantil (RMNCH) iha Munisípiu Ermera”, hala’o iha Embaixada Japaun iha Timor-Leste.
 Durante tinan primeiru husi projetu-tinan-tolu ne’e, Governu Japaun fornese orsamentu ho montante US$636,804 ba ONG Frontline liu husi eskema “Assistênsia Subvensaun ba Projetu sira ONG Japonês nian”. Asinatura kontratu subvensaun ne’e testamuña husi S. E. Sr. Bonifácio Mau Coli dos Reis, Vise-Ministru Saúde no Sr. José Martinho dos Santos Soares, Prezidente Autoridade Munisípiu Ermera.
 Sr. KINEFUCHI Masami, Embaixadór Japaun iha ninia diskursu hateten “Surtu COVID-19 hatudu klaramente ba ita katak ita presiza urjentemente atu atualiza setor médiku no saúde iha país ne’e, no ami sei kontinua haluan ami-nia kooperasaun hodi apoiu esforsu Timor-Leste nian ba objetivu ida-ne’e. Ha’u fiar katak projetu foun ne’e mós sei sai nudar pasu importante ida ba povu sira iha Ermera ba sira-nia saúde no moris di’ak”.
 Objetivu husi implementasaun projetu ne’e atu hadi’ak saúde maternál no infantil, ne’ebé sei direitamente benefisia inan no labarik na’in 30,000, no profisionais saúde sira iha Ermera.

23/02/2021
Seremónia Asina Projetu GGP: Reabilitasaun Dom Bosco Fatumaca iha Baucau” no “Konstrusaun Edifísiu Eskola Primaria iha Suku Orlalan, Laclubar, Manatuto

 Iha dia 23 Fevereiru 2021, Embaixada Japaun iha Timor-Leste hala'o seremónia asina kontratu ba “Reabilitasaun Dom Bosco Fatumaca iha Baucau” no “Konstrusaun Edifísiu Eskola Primaria iha Suku Orlalan, Laclubar, Manatuto” liu husi programa GGP. Governu Japaun deside atu fornese US$90,909 ba Dom Bosco Fatumaca no US$90,781 ba Fundasaun Leobalu hodi implementa projetu sira ne’e.
 S.E. Armindo Maia, Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu no S.E. KINEFUCHI Masami, Embaixadór Japaun hato'o sira nia diskursu iha seremonia ne’e.
 Embaixadór KINEFUCHI espresa nia apresiasaun ba Dom Bosco Fatumaca no Fundasaun Leobalu nomos enfatiza pontu importansia konaba projetu sira ne’e ho hateten katak; “konstrui edifísiu no fasilidade ne’ebé diak importante loos, tamba eskola mak nu'udar simbolu esperansa. Ita nia nasaun nia futuru depende ba edukasaun”. Projetu sira ne’e sei remata iha tinan ida nia laran no sei melhora ambiente edukativu ba estudante Timor oan hamutuk liu 700 resin. 
Sorumutu ho Sekretariu Estadu Juventude no Desportu
Japaun Fornese Subvensaun ba ONG PARCIC ba Projetu Melloramentu Nutrisaun
1/03/2021
Sorumutu ho Sekretariu Estadu Juventude no Desportu

 Iha Segunda, loron 1 fulan Marsu, 2021; Embaixador Japaun nian ba Timor-Leste, Sr. KINEFUCHI Masami hala’o sorumutu ida ho Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, S. E. Sr. Abrão Saldanha iha Edifisiu Sekretaria Estadu Juventude no Desportu.
 Embaixador Japaun esplika kona ba Japaun ninia preparasaun ba Jogus Olimpiku no Paralimpiku no espresa mos ninia esperansa hodi simu partisipasaun Timor-Leste nian iha jogus hirak ne’e. Sekretariu Estadu no Embaixador konkorda atu servisu hamutuk hodi hakat ba Jogus ne’e.

2/03/2021
Japaun Fornese Subvensaun ba ONG PARCIC ba Projetu Melloramentu Nutrisaun

 Iha loron 02 fulan Marsu, 2021, Governu Japaun no ONG Japonês “PARCIC” asina kontratu subvensaun ba “Projetu Melloramentu Nutrisaun liuhosi Promosaun Furikake no Melloramentu Kustume Alimentar” iha eskema “Assistênsia Subvensaun ba Projetu sira ONG Japonês”. Assistênsia ne’ebé presta husi Governu Japaun ba tinan ida-ne’e ho montante US$294,047 hodi aumenta ba milhão US$1, ba durasaun projetu tinan tolu.
 Projetu ne’e implementa ho objetivu atu hadi’ak nutrisaun labarik sira liuhusi produsaun no introdusaun ai-han nutritivu “furikake (uut ikan maran Japonês nian hodi tempra etu)”. Labarik Timor-Leste ho idade tinan lima ba kraik liu metade mak sofre malnutrisaun, nune’e hadi’ak sira-nia konsumu nutrisaun mak asuntu ne’ebe urjenti ba dezenvolvimentu futuru Timor-Leste nian.
 Embaixador KINEFUCHI hateten, “PARCIC komprometida ona iha sira-nia servisu iha Timor-Leste ba tinan 21. Ho koñesmimentu no esperiênsia ne’ebé akumuladu ona, sira kontribui ona ba melloramentu nutrisaun liu husi uza ingredientes lokal no metodu te’in lokal ne’ebé fasil ba povu iha área ne’e atu aprende. Atraves de projetu ne’e, Ha’u espera labarik sira sei moris boot ho saudável no forte, atu sira bele partisipa ativamente ba konstrusaun nasaun país ne’e iha futuru”.
 


 
Japaun Fornese Subvensaun ba ONG SHARE ba Projetu Kuidadu Saúde
Asinatura Programa GGP: Projetu Espansaun Sala Ultrassonografia hosi Departamentu Radiolojia iha Hospital Nacional iha Munisípiu Dili
2/03/2021
Japaun Fornese Subvensaun ba ONG SHARE ba Projetu Kuidadu Saúde

 Iha loron 02 fulan Marsu, 2021, Governu Japaun no ONG Japonês “SHARE” asina kontratu subvensaun ba “Projetu Reforsa Prestasaun Servisu Kuidadu Saúde Primáriu liuhusi Partisipasaun Komunidade” iha eskema “Assistênsia Subvensaun ba Projetu sira ONG Japonês”. Assistênsia ne’ebé presta husi Governu Japaun ba tinan ida-ne’e ho montante US$375,233, hodi aumenta ba milhão US$1.4 ba durasaun projetu tinan tolu.
 Projetu ne’ebé mak SHARE atu implementa sei fasilita asesu ba servisu kuidadu saúde primáriu iha sub-distritu rua, Atauro no Metinaro, area remotas Dili nian. Povu sira iha area remotas Dili nian falta asesu sufisiente ba servisu kuidadu saúde primáriu atu kobre nesesidade medikas bazikas no komprensivu hanesan vasinasaun infantil no kontrolu médiku ba inan-sira isin rua. Iha tinan datoluk husi projetu durasaun tinan-tolu ne’e, SHARE sei kontinua fó apoiu ba eskritóriu saúde Dili nian no sei organiza treinamentu kona-bá kuidadu saúde no manutensaun ró.
 Embaixador KINEFUCHI hateten, “SHARE fornese ona treinamentu no asistênsia oioin ba servisu médikas bazikas ba ekipa medika lokal, no vizita ona kada aldeia sira iha área remotas. Ha’u sinseramante espera katak projetu ne’e sei ajuda promove moris saudável liu tan ba povu sira iha área rurais ne’ebé fornesimentu servisus médikus no saúde sei insufisiente.”

17/03/2021
Asinatura Programa GGP: Projetu Espansaun Sala Ultrassonografia hosi Departamentu Radiolojia iha Hospital Nacional iha Munisípiu Dili

 Embaixadór KINEFUCHI ho Dr. Aniceto Barreto, Diretór Ezekutivu Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), asina kontratu ba “Projetu Espansaun Sala Ultrassonografia hosi Departamentu Radiolojia iha Hospital Nacional iha Munisípiu Dili” liu husi programa GGP. Governu Japaun deside atu fornese US$78,654 hodi hadi’a kapasidade ezame ultrasóniku nian iha Hospital Nacional.
 “Japaun suporta melhoramentu ezame ultrasóniku no uza efisientemente liu tan mákina ultrassonografia haat ne’ebé ami fasilita ba Hospital Nacional iha tinan 2018. Projetu ne’e sei hadi’a liu tan kualidade servisu mediku ba komunidade lokál sira ne’ebé vizita ba Hospital Nacional,” dehan Embaixadór KINEFUCHI.
 Projetu ne’e atu harii sala ultrassonografia adisionál ida, sala hein-fatin ida, sentina ida, armazém ida no sala troka-fatin ida ba profisionál saúde adisionál sira iha Departamentu Radiolojia, ne’ebé benefisia pasiente hamutuk na’in 1,760 kada fulan ne’ebé presiza halo ezame ultrasoniku iha Hospital Nacional.