Eventus iha 2021 (Abril - Maiu)

2021/8/18
Serimónia Lansamentu vasina hodi kombate propagasaun COVID-19
Asistensia Emerjensia ba Timor-Leste hodi Responde ba Inundasaun to'o iha Aeroportu
Entrega Ambulansia sira (c) Ministerio Saude
Japaun simu ho kontenti vascina kontra propagasaun COVID-19 ne’ebe mak foin to’o mai
Serimónia Lansamentu vasina hodi kombate propagasaun COVID-19
5/04/2021
Japaun simu ho kontenti vascina kontra propagasaun COVID-19 ne’ebe mak foin to’o mai

 Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste hakarak espresa ninia sentidu kondolensia profunda ba hirak ne’ebe mak lakon ema sira ne’ebe mak sira hadomi, no simpatia sinseru ba ema hotu-hotu ne’ebe afeitadu husi inundasaun foin lalais ne’e. Embaixada sinseramente espera katak Timor-Leste sei ultrapassa difikuldade ida ne’e no atinji rekuperasaun rápida.
 Japaun hamriik pronto hodi konsidera saida deit ne’ebe nia bele halo hosi asisti esforsu hirak ne’e.
Sente kontenti tebes hodi haree lota primeiru husi vascinas suporta husi Fasilidade COVAX to’o mai Timor-Leste tuir duni orariu. Japaun suporta nafatin Timor-Leste iha ninia esforsu hodi luta hasoru propagasaun COVID-19.
 Surtu COVID-19 foin lalais ne’e muda dramatikamente ema hotu nia moris iha mundu tomak. Ema barak demais mak infrenta dadaun tragedia no difikuldades boot nebe mak sira nunka hasoru antes ne’e. Ami espera katak vascinas hirak ne’ebe mak foin to’o ohin loron ne’e sei ajuda salva vida Timor Oan sira nian no kontra moras iha nasaun ida ne’e.
 Nu’udar fundador ida husi Fasilidade COVAX, Japaun kometidu ba asesu vascinas nebe justu, diagnóstiku no terapêuticas ba nasaun hotu-hotu, no kontribui ona milhaun 200 dolares amerikanu ba objetivu ida ne’e.
 Iha Timor-Leste, Japaun sei oferese ajudus emerjensia aproximadamente milhaun 2 dolares amerikanu hodi ajuda distribuisaun ba vascinas. Asistensia ida ne’e sei oferese ekipamentu kadeia-malirin inklui mos instalasoens armazenamentu refrijeradu rejionais no transportasaun hanesan “Apoiu Última Milha” liu husi UNICEF no JICA. Ajudus Emerjensia ida ne’e sei ajuda lori vasvinas hirak ne’e ba to’o povu sira nia liman iha Timor-Leste laran tomak.
 To’o ohin loron, Japaun oferese ona asistensia oi-oin ba Timor-Leste hodi responde ba COVID-19 inklui mos oferese ambulansia sira no ekipamentu médiku, harii estasaun fase liman nian, no estimula atividade ekonomia lokal liu husi sesta básika. Japaun kometidu hodi oferese asistensia ho montante total milhaun 15 resin dolares amerikanu ba medidas sira kontra COVID-19.

7/04/2021
Serimónia Lansamentu vasina hodi kombate propagasaun COVID-19

 Adjuntu Chefe da Missão, Sr. HIRASHIMA Shusaku partisipa ona iha Serimónia Lansamentu ba vasina COVID-19 ne’ebe mak entrega ona ba Timor-Leste liu husi Fasilidade COVAX nia suporta, ohin loron. Nu’udar co-fundador ida husi Fasilidade COVAX, Japaun kometidu ba asesu ne’ebe justu ba vasina, diagnostikus no terapêuticas ba nasaun hotu-hotu, no kontribui ona milhaun 200 dolares amerikanu ba objetivu ida ne’e.
 Iha Timor-Leste, Japaun sei fo Asistensia Subvensaun Emergensia mais ou menus milhaun 2 dolares amerikanu hodi ajuda distibuisaun vasina. Asistensia ida ne’e sei oferese ekipamentu korenti malirin inklui mos fasilidade armazenamentu refrigeradu regional no transportasaun “Apoiu Última Milha” liu husi UNICEF no JICA. Asistensia Subvensaun Emergensia ida ne’e sei ajuda vasina hirak ne’e to’o ba sona iha ema ida-idak nia kabaas, iha teritoriu Timor-Leste tomak.
 To’o ohin loron, Japaun fornese ona asistensia oi-oin hodi responde ba COVID-19 iha Timor-Leste inklui mos fornese ambulansia sira no ekipamentus médiku, monta fatin fasi liman sira, no estimula atividade ekonomia lokal sira liu husi distribuisaun raga hahan sira. Japaun kometidu hodi oferese asistensia ho valor total milhaun 15 dolares amerikanu resin ba medidas kontra COVID-19.

 
Assistensia emerjensia ba Timor-Leste hodi responde ba dezastre inundasaun
Apoiu Governu Japaun nian liu husi Banku Desenvolvimentu Aziatiku (ADB) ba “Suporta Projetu Responde no Rekuperasaun Inundasaun: Osan no Hahan ba Servisu”
11/04/2021
Assistensia emerjensia ba Timor-Leste hodi responde ba dezastre inundasaun [Komunikadu husi Ministeriu Negosiu Estranjeiru Japaun nian]

 Iha loron 4 fulan Abril, Timor-Leste hasoru dezastre natural ida ne’ebe boot tebes ne’ebe mak nia nunka esperensia durante decade barak. Tinan sanulu liu ba, Japaun esperensia ona dezastre  ida ho eskala sem presedentes, Rai Nakdoko Boot iha Leste Japaun. Iha tempu ne’eba, Timor-Leste hatudu ninia solidaridade no amizade ba Japaun liu husi doasaun ho montante milhaun ida dolares amerikanu. Agora ne’e ami nia tempu hodi lolo liman hodi ajuda ami nia belun sira.
 Iha loron 8 fulan Abril, liu husi pedidu ne’ebe mak hato’o husi Governu Repúblika Demokrátika Timor-Leste, Governu Japaun decide ona hodi oferese besik 5000 (rihun lima) nu’udar ajuda emergensia liu husi Agensia Koperasaun Internasional Japaun (JICA/Japan International Cooperation Agency) ba Timor-Leste hodi responde ba estragus kauza husi inundasaun. Ami espera katak asistensia ida ne’e sei ajuda hak’maan netik vitima sira husi inundasaun ne’e nia terus.
 Japaun ativamente hola parte iha koperasaun no kordenasaun hamutuk ho komunidade doadores no Governu Timor-Leste iha esforsu asistensia nian. Japaun hamriik firme hodi pronto konsidera asistensia saida deit mak nia bele oferese tuir mai hodi ajuda Timor-Leste rekupera husi dezastre no hari’i futuru ida ne’ebe mak nabilan liu.

16/04/2021
Apoiu Governu Japaun nian liu husi Banku Desenvolvimentu Aziatiku (ADB) ba “Suporta Projetu Responde no Rekuperasaun Inundasaun: Osan no Hahan ba Servisu”

 Iha loron 16 fulan Abril, 2021, Engkaregadu husi Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste, Sr. HIRASHIMA Shusaku atende ona serimónia asinatura ba Akordu Finansiamentu Governamental ida ba “Suporta Projetu Responde no Rekuperasaun Inundasaun: Osan no Hahan ba Servisu” iha Ministeriu Finansas hodi responde ba kalamidade kauza husi inundasaun iha loron 4 fulan Abril.
 Iha projetu ida ne’e, Japaun, liu husi ADB, oferese ona orsamentu ho montante milhaun 1 (ida) dolares amerikanu ne’ebe mak sei utiliza hodi fo suporta ba esforsu rekuperasaun komunidade nian liu husi oferese hahan no osan ba trabalhador sira hanesan muda sai sasan rahun husi uma hirak ne’ebe mak estragus no hadi’a infrastrutura basiku komunidade sira iha aldeia afetadu inundasaun 50 resin hodi rekompensa estragus hirak ne’ebe kauza husi dezastre natural ida ne’e.

 
Apoiu husi Governu Japaun liuhusi PNUD ba “Projetu COVID-Eleisaun Rezilientes iha Timor-Leste”
Governu Japaun entrega Ambulansias no Ekipamentu Médiku hodi kombate propagasaun COVID-19
19/04/2021
Apoiu husi Governu Japaun liuhusi PNUD ba “Projetu COVID-Eleisaun Rezilientes iha Timor-Leste”

 Iha 19 Abril, Enkaregadu Embaixada Japaun iha Timor-Leste, Senhor Hirashima Shusaku atende serimonia asinatura “Projetu COVID-Eleisaun Rezilientes iha Timor-Leste" nebe finansiadu husi Governu Japaun ho montante tokon 4 dolares Amerikanu.
 Projeitu ida nee ho intensaun atu fo apoiu ba Secretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) no Comissão Nacional de Eleições (CNE) ba realizasaun eleisaun inkluziva no reziliente ba COVID iha nível nacional e municipal.
 Durante serimónia ida nee, Sr. HIRASHIMA afirma: “Ho propagasaun surtu COVID-19, Timor-Leste enfrenta situasaun difisil tebes ida nebe nunka akontese antes. Maibe, ami iha konfidensia katak prosesu demokratiku iha Timor-Leste sei la hetan interupsaun ho covid-19.
 Projeitu ida nee ho nia objetivu atu apoia implementasaun eleisaun ida seguru iha munisipiu tomak. Ho projeitu ida nee, iha parseiria ho PNUD, ita hari no haluan eskritoriu ba Orgaun Jestaun Eleitoral atu kompleta nesesidade ba prevensaun husi infeksaun Covid-19.

12/05/2021
Governu Japaun entrega Ambulansias no Ekipamentu Médiku hodi kombate propagasaun COVID-19

 Iha loron 12 fulan Maiu, 2021, Embaixador Japaun nian iha Timor-Leste entrega ona ambulansias no ekipamentus médiku hodi kombate propagasaun COVID-19. Ekipamentus ne'ebe mak entrega iha projetu ida ne'e, ho valor orsamentu milhaun 4.6 dolares amerikanu, inklui ambulansias 38 no ekipamentu oioin hanesan estetoscópios, autoclaves no monitores de cabeceira, no sei utiliza iha munisipiu hotu.
 Iha serimónia ne'e, Embaixador KINEFUCHI Masami iha ninia deskursu hateten katak "Kona ba funu hasoru COVID-19, ha'u hakarak louva esforsus hirak ne'ebe mak Governu no Povu Timor-Leste halo ona hodi kontra surtu feroz ida ne'e. Agora dadaun tempu ba ita hotu hodi pasensia no kontinua ita nia esforsu hotu hodi luta hasoru virus ida ne'e. Haree fila fali ba istoria nasaun nian, iha luta hodi restora independensia, itaboot sira hotu hatudu ona resistensia no solidaridade iha tempu naruk. Nune'e, ha'u fiar katak itaboot sira bele hasoru difikuldade saida deit mak imi infrenta."

 
Governu Japaun apoiu projetu PNUD ba “Hamutuk Serbí Komunidade”
Japaun Fornese assistência Dezastre Adisional ho valor USD 500,000 ba Timor-Leste
20/05/2021
Japaun Fornese assistência Dezastre Adisional ho valor USD 500,000 ba Timor-Leste 

 Iha loron 20 fulan Maiu 2021, Governu Japaun deside ona atu fornese assistênsia dezastre adisional ho valor rihun 500 dolares Amerikanu liuhosi ONG Japonês "PARCIC".
 Iha projetu ne'e, sei oferese asesoria téknika no material ba rekonstrusaun estradas no uma afetada husi inundasaun ne'ebé akontese iha inisiu fulan Abril 2021 no mós sasan nesesidades básikas komunidade lokál nian. Projetu ne'e implementa prinsipalmente iha Munisípiu Ainaro no Manatuto.

22/05/2021
Governu Japaun apoiu projetu PNUD ba “Hamutuk Serbí Komunidade”

 Projetu ba “Hamutuk Serbí Komunidade” lansa ona iha loron 22 fulan Maiu, 2021. Kontribuisaun ida ho montante milhaun 1 dolares amerikanu husi Governu Japaun ba ADB sei utiliza hodi implementa projetu ida ne’e.
 “Dala ida tan, ha’u hakarak expressa ha’u nia simpatia sinseru ba ema hotu-hotu ne’ebe afeitadu ona husi inundasaun foin lalais ne’e. Ha’u espera katak projetu ida ne’e, ne’ebe implementa husi ADB no PNUD sei ajuda aselera prosesu rekuperasaun no rekonstrusaun ba povu Timor-Leste nia moris,” hateten Embaixador Japaun Sr. KINEFUCHI Masami.

 
Serimônia assinatura virtual entre PNUD no International IDEA ba Projetu "COVID-Elisaun Reziliente iha Timor-Leste" (c) PNUD Timor-Leste
Atividade Treinamentu (c) CVTL
1/06/2021
Apoiu Governu Japaun nian liuhosi PNUD ba "Projetu COVID-Elisaun Reziliente iha Timor-Leste" 

 Iha loron 1 fulan Juñu, Embaixador Japaun, Sr. Masami Kinefuchi atende serimônia assinatura virtual entre PNUD no International IDEA ba Projetu "COVID-Elisaun Reziliente iha Timor-Leste". Governu Japaun kontribui tokon 4 dolares Amerikanu ba projetu ne'e.
 Projetu refere fornese apoiu ba Comissão Nacional de Eleições (CNE) no Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) atu realiza elisaun inkluziva no reziliente durante pandemia COVID nian iha nivel nasional no munisipal.
 "Japaun konsistentemente apoia prosesu eleitoral demokrátiku Timor-Leste nian iha formas no meius oioin dezde tinan 1999. Bazeia ba ami-nia assistênsia ho kooperasaun ho PNUD iha tinan 10 pasadu, ami agora lansa projetu seluk ho PNUD no IDEA atu reforsa dezenvolvimentu demokrasia iha país ne'e, ne'ebé agora enfrenta desafius boot kauza husi COVID-19 no dezastre naturais foin lalais ne'e.   Ha'u sinseramente espera katak projetu ne'e sei sai susesu boot ida tan", hatete Embaixador Kinefuchi.

8/06/2021
Cruz Vermelha de Timor-Leste (CVTL) Simu Prêmio husi Fundu Imperatriz Shôken iha Aniversáriu Sentenáriu Fundu Ne'e

 Fundu Imperatriz Shôken selebra ninia aniversáriu ba dala-100 iha tinan 2021. Fundu refere, nudar fundu antigu liu iha mundu ne'ebé originalmente establese ho doasaun husi Imperatriz Shôken, no to'o agora sustenta ho doasaun husi família imperial Japoneza no povu Japonês sira.
 Tinan ida-ne'e, total osan 528,000 dolares Amerikanu distribui ona ba nasaun oioin, no CVTL simu ona 33,338 dolares Amerikanu (30,000CHC) ba projetu ho objetivu atu promove edukasaun saúde reprodutiva ba jovens sira iha Timor-Leste.
 Edukasaun ba saúde reprodutiva importante ba jovens sira atu reduz isin-rua iha adolescêntes sira, kriansas abandonadu no mortalidade ba inan no bebe sira. Projetu ne'e sei fornese kapasitasaun no aumenta konsiênsia publika kona-bá saúde reprodutiva, partikularmente iha area rurais.
Ami espera projetu ne'e sei lori kualidade moris di'ak liu ba inan no labarik sira iha Timor-Leste.