Vizita Ofisial husi Dr. Shinichi KITAOKA, Presidenti JICA

  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
Dr. Shinichi KITAOKA halo vizita ofisial ida mai Timor-Leste husi loron 27 to'o 29 fulan Julhu. Durante ninia vizita, nia halo vizita kortezia ba iha S. E. Dr. Francisco Guterres "Lu-Olo", Presidenti Republika, S. E. Dr. Rui Maria de Araujo, Primeiru Ministru, no S. E. Sr. Taur Matan Ruak, Eis Presidenti Republika Timor-Leste nian. Nia mos atende sorumutu nivel-altu sira hamutuk ho S. E. Dr. Ramos Horta, Eis Presidenti Republika, S. E. Sr. Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Vise Ministru Negosius Estranjeirus no Koperasaun, no S. E. Sr. Inacio Moreira, Vise Ministru Obras Publika, Transporte no Komunikasaun. Alende nee, nia mos observa ona Fakuldade Enjinaria husi Universidade Nasional Timor Lorosa'e nebe Japaun suporta hela hanesan parte ida husi esforsu hamutuk hodi harii kapasidade solidu ba dosente sira no konstrui mos nia uma eskola foun, hala'o mos vozota ba iha Radio Televisaun Timor-Leste nebe mak simu ona valuntariu nain ida husi Japan Oversea Cooperation Volunteer.