Atividades Relasaun Publika 2020

2020/4/7

Resepsaun hodi Selebra Vigesimo Aniversariu ba Koperasaun entre Japaun no Timor-Leste

Vigesimo Aniversariu ba Koperasaun entre Japaun no Timor-Leste
Iha loron 14 fulan Janeiru, 2020, Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste servisu hamutuk ho JICA Timor-Leste, organiza ona resepsaun ida hodi selebra vigesimo aniversariu ba Koperasaun entre Japaun no Timor-Leste, ho prezensa husi Vise-Ministru Parlamentar ba asuntu Negosius Estranjeirus Japaun nian, Sr. NAKAYAMA.
Iha mais ou menus ema nain 200 mak partisipa iha resepsaun ida ne'e, inklui mos Ministru Negosius Estranjeirus no Koperasaun, Dionisio Babo Soares, Eis Presidente da Republika Jose Ramos Horta, Membru Governu sira, Membru Parlamentu sira, no funsionariu sira husi JICA/ONG Japones. Painel atividade sira husi Forsa Auto Defesa Japaun durante misaun PKO nian iha Timor-Leste mos hatudu iha exibisaun iha fatin refere.

Vizita Komite Paralympiku Nasional Timor-Leste nian ba Sidade Ina, Japaun

Vizita CPNTL ba Sidade Ina
Delegasaun husi Komite Paralympiku Nasional Timor-Leste ne'ebe mak kompostu husi Sr. Cesario da Silva (Ofisial) no Sr. Teofilo Freitas (Atleta) vizita ona Sidade Ina, Prefeitura Nagano, Japan durante loron 5 komesa husi loron 24 to'o loron 29 fulan Fevereiru, 2020.
Durante sira nia vizita, simu husi Mayor Takashi SHIROTORI, no S. E. Sr. Iwao KITAHARA, Eis Embaixador Japaun nian ba Timor-Leste. Sira mos hetan oportunidade hodi observa desportu no fasilidade bem-estar ne'ebe mak fornesidu iha Sidade Ina nu'udar parte ida husi preparasaun hodi simu atletas sira husi Timor-Leste durante Jogus Tokyo 2020.

Resepsaun ba Graduadus Universitarius Japones 2020

Resepsaun ba Graduadus Universitarius Japones 2020

Embaixada Japaun nian iha Timor-Leste organiza ona resepsaun ida ba graduadus universitarius Japones husi Timor-Leste iha loron 19 fulan Marsu, 2020 iha Residensia Embaixador nian.
Durante resepsaun ne'e, iha introdusaun Embaixador Nomeadu Foun Japaun nian ba Timor-Leste, S. E. Sr. KINEFUCHI Masami no Esposa ba bainaka sira, tamba sira foin mak to'o iha Timor-Leste, semana ida antes.
Iha mos introdusaun ba estudante foun nain haat e iha resepsaun ne'e sira hetan biban hodi bele husu perguntas no bukae balun kona ba oinsa hala'o estudu iha Japaun ba sira nia senior sira.

Aprezentasaun Karta Kredensial husi S. E. Sr. KINEFUCHI Masami

Aprezentasaun Karta Kredensial
S. E. Sr. KINEFUCHI Masami, Embaixador Japaun nian ba Republika Demokratika Timor-Leste aprezenta ona ninia karta kredensial ba S. E. Dr. Francisco Guterres Lu Olo, Presidente da Republika Demokratika Timor-Leste, iha loron 7 fulan Abril, 2020.
Embaixador KINEFUCHI hatudu ninia komitmentu boot hodi kontinua lori ba oin koperasaun bilateral ne'ebe mak iha ona entre Timor-Leste no Japaun durante ninia misaun iha Timor-Leste.

Reuniaun Kortezia ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak

Reuniaun Kortezia ho PM Taur Matan Ruak
Iha loron 15 fulan Abril, 2020, Embaixador KINEFUCHI hala'o reuniaun kortezia ho S. E. Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, hafoin ninia aprezentasaun karta kredensial ba S. E. Presidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo iha loron 7 fulan Abril, 2020.