Programa Visita Eskola 2017

  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
            Devisaun Kultura no Relasaun Publika husi Embaixada Japaun hala'o programa visita eskola ida ba eskola sira iha Munisipiu Manatuto, Ermera no Dili hanesan EBF Caunua – Cribas, Ensinu Pre-Sekundaria St. Antonio Manatuto, EBF Railaco, EBC 10 de Abril 1999, Gleno no EBF No. 2 Bebonuk.
            Ami nia ekipa introdus ona Japaun ba estudante sira. Estudante sira husi eskola hirak nee mos koko ona arte tradisional Japones balu hanesan kaligrafia no origami.