Relasaun Publiku no Kultura

 

 

[Communicado Imprensa]

 

Governo Japaun nian iha Julho 15 apresenta Ministro dos Negosios Estrangeiros nia comendasaun ba Sr. Michio Takahashi ba ninia kontribuisaun diak hodi promove komprendesaun nebe diak no amizade entre Timor Leste no Japaun.

 

Julho 15, 2009
Embaixada Japaun nian iha Timor Leste

 

 

 Governo Japaun nian apresenta Ministro dos Negosios Estrangeiros nia comendasaun ba Sr. Michio Takahashi ba nia kontribuisaun durante ne’e hodi promove komprendesaun nebe diak no amizade entre Timor Leste no Japaun. Nia sai nudar ema permeiro nebe mak simu honra ida ne’e entre individual sira no grupos sira nebe mak contribui ona ba relasaun entre Timor Leste no Japaun. Objectivo husi sertifikasaun ida ne’e mak atu fo valor ba sira nebe mak halo ona distinguir kontribuisaun entre ema barak nebe mak servico hodi harii relasaun amizade entre Japaun no nasaun sira seluk no atu apela ba publiku atu iha komprensaun no bele suporta aktividades hirak ne iha fututu oin mai. Ceremonia entrega premio ne’e sei hola fatin iha residensia offisial Embaixador Japaun nian S. E. Sr. Iwao Kitahara iha 13 de Julho, 2009. Permeiro Ministro interino (Vise Permeiro Ministro) S. E. Sr. Jose Luis Guterres, Komandante Forsa Armadas F-FDTL Brigadeiro General Taur Matan Ruak mos sei partisipa iha iha selebrasaun memoravel ida ne’e. Presidente da Republika S. E. Dr. Jose Ramos Horta mos expressa nia kongratulasaun ba comendasaun Sr. Takahashi nee.

 Embaixador Japaun nian S. E. Sr. Iwao Kitahara hateten katak, “ Hau sente kontente tebes sai nudar uma nain ba okasiaun ida ne’e hodi apresenta Ministro dos Negosios Estrangeiros Japaun nian comendasaun ba Sr. Michio Takahashi iha tinan ida ne’e, aniversario ba dala sanulu (10) referendum 1999. Laiha lia fuan nebe mak apropriadu atu esplika nia kontribuisaun diak ba Timor Leste”.

 Ba informasaun nebe mak kompletu liu, favor ida kontaktu Media Officer, Sra. Ayako Koide iha 723-1131 (Inglesh) ka Sra. Marlina Gama iha 729-5213 (Tetun).

 

 

 

  Atu Fo konhese Sr. Michio Takahashi

   

   Moris iha tinan 1939 iha Sendai, sidade ida iha parte norte Japaun nian, Sr. Takahashi hetan edukasaun husi Universidade Tohoku no akaba iha programa Economia nian. Nia kolaborasaun ho Timor Leste hahu permeiro iha Novembro 1986 wainhira nia organiza grupo suportasaun ba Auto-determinasaun Timor oan iha Sendai. Sr. Takahashi nia komitmentu lori nia ba cidade Darwin iha Australia iha Dezembru tinan hanesan, iha nebe nia hasoru malu ho grupo Timor Oan ba movimentu resistensia nian. Iha tinan tuir mai iha 1987, Sr. Takahashi organiza rede nasional iha Japaun tomak hodi suporta Timor Leste nia independensia, no nia inisiativa sai nudar movimentu ida hodi suporta Timor Oan iha Japaun.

    

   Entres enkontru sira nebe mak atus ba atus no liu husi “Speaking tours” konvida Timor Oan sira ba iha Japaun hodi koalia ba publiku Japaun nian, Dr. Jose Ramos Horta iha 1997 hetan konvite ba iha Sendai hodi hato’o nia deskurso kona ba direitos humanus. Deskurso ida ne publika sai iha lingua rua Inglesh no Japonese.

    

   Sr. Takahashi mos nudar inspirador educador. Iha 1987, Sr. Takahashi realiza importansia husi identidade Timor Oan nian, faktor ida nebe mak labele haketak husi auto-determinasaun iha nasaun ida nia laran. Sr. Takahashi estabelese grupo suporta ida atu promove lingua Tetun iha Sendai, no servico hamutuk ho grupo resistensia iha Darwin hodi habelar Eskola Tetum Darwin. Sr. Takahashi mos haforsa nia a’an hodi suporta Eskola Tetun Melbourne iha 1996, no Eskola Tetum Lisboa iha 1997.

    

   Sr. Takahashi mos linguista ida nebe pasensia ba Timor Oan nia independensia. Iha Agostu 1997, Sr. Takahashi organiza Konferensia Internasional ba dala uluk ho Lingua Tetun iha Darwin. Konferensia internasional ba dala rua halao iha tinan 1998 iha Darwin, ba dala tolu iha fulan Julho 1999 iha Melbourne, no ba dala haat iha Dezembru 1999-Jeneiro 2000 iha Dili. Konferensia internasional ba dala haat iha Dili ne mos hetan partisipasaun husi Brigadeiro General Taur Matan Ruak. Linguista Sr. Takahashi inisia publikasaun ba cronologia istoria Timor Leste nian iha lingua Tetun ho titulu “ Cronorogia kona ba Timor Lorosae”. Cronologia nebe mak raro publika sai ba dala uluk iha 2000 hodi bele usa iha eskola sira iha Timor Leste, no labarik eskola sira komesa renova no lee.

    

   Inisio mileniu nian, iha 1 Jeneiro, 2000, Sr. Takahashi fo fundus ba Timor Lorosae Nippon Culture Centre (TNCC) ho objectivo atu suporta pilar importante tolu (3) husi harii nasaun Timor Leste, hanesan lingua, edukasaun, no agrikultura. Liu husi nia esforsu, laos deit Tetum maibe mos lingua sira seluk hanesan Makasae, Makalero, Makua, no Uaima’a, mos estuda ona, no dokumentasaun kona ba lingua hirak ne’e mos publika ona.

    

   Ba nia kontribuisaun nebe mak nia halo ba fasilidades orfanatu iha Laga, nia simu ona premio husi Amo Papa Joao Paulo II iha Marsu 2001. Iha Maio 2002, Sr. Takahashi mos aponta nudar membru honoravel husi Fundasaun Veteranus Timor Oan nian. Sr. Takahashi mos visita bei-beik Timor Leste, no iha tempo visita ida ne’e nudar ninia visita ba dala tolu nulu (30) mai Timor Leste, Sr. Takahashi haruka husi Ministro dos Negosios Estrangeiros Japaun nian.

   

   

   

   

  (c) Embassy of Japan in Timor-Leste Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-Leste (P.O. Box 175) Tel: +670-3323131 Fax: +670-3323130